Son dakika… BDDK’dan Aktif Rasyo adımı!

BDDK, Aktif Rasyosunun değeri hedefinin, mevduat bankalarında  %100’den %95’e katılım bankalarında %80’den %75’e düşürüldüğünü  açıkladı.BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:”COVID-19 salgını döneminde bankacılık sektörünün reel ekonomiyi  kredilendirme faaliyetlerini en etkin şekilde yerine getirmesini  sağlamayı amaçlayan Aktif Rasyosu (AR) uygulamasına bankacılık sektörü  başarıyla uyum sağlamıştır. Böylece AR, küresel salgının Türkiye  ekonomisi ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin  sınırlandırılmasında en önemli unsurlar arasında yer almıştır.Normalleşme adımları kapsamında Kurul kararlarına yönelik  bankalardan gelen talepler de dikkate alınarak uygulamada aşağıdaki  güncellemeler yapılmıştır:”    AR değeri hedefi, mevduat bankalarında %100’den %95’e katılım  bankalarında %80’den %75’e düşürülmüştür.”    AR’daki yabancı para cinsi kalemlerin TL’ye çevrimi, haftalık  hesaplama tarihlerine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)  döviz alış kurlarının kullanıldığı yöntemden, bir önceki takvim ayında  gerçekleşen ortalamanın esas alınması şeklinde revize edilmiştir.”    AR’ın payda kısmında “YP Mevduat” kalemine dahil edilebilen  kaynaklardan, KKTC’de yerleşik kişilerden sağlananlar da dahil olmak  üzere yurt dışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan  kaynaklar, “YP Mevduat” kalemi toplamının YP Kredileri aşan kısmına  uygulanan 1,75 katsayısına tabi olmayacaktır.”    AR’ın pay kısmında yer verilen “Menkul Kıymetler” kalemine, Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına  kullandırılan fonlar dahil edilecektir.İlerleyen dönemde, ihtiyaç oluşması halinde, AR düzenleme  yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali  yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave  düzenlemeler yapılabilecektir.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı:Karar Sayısı: 9125 Karar Tarihi: 10.08.2020Kurulun 10.08.2020 tarihli toplantısında, 09.08.2020 tarih ve 24049440-010.99- E.11726 sayılı yazının incelenmesi neticesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun(Kanun) 93 üncü maddesi ile 43  üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003  sayılı ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı Kurul Kararları ile  bankalarca hesaplanmasına ve her ay sonu itibariyle o aya ilişkin  aylık ortalamasının mevduat bankaları için %100’ün, katılım bankaları  için %80’in altına düşmemesine karar verilmiş olan Aktif Rasyosunun(AR) hesaplanmasına ilişkin, pandemi dönemi koşullarında  alınan bu Kurul kararlarına yönelik bankalardan gelen taleplerin  normalleşme adımları çerçevesinde dikkate alınması uygun görülerek,  söz konusu Kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 01.08.2020 tarihinden itibaren, 9000 sayılı Kurul Kararında mevduat  bankaları için %100 ve katılım bankaları için %80 olarak belirlenmiş  olan AR değerinin sırasıyla %95 ve %75 olarak düzenlenmesine ve bu  kapsamda *AR’ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının  mevduat bankaları için %95’in, katılım bankaları için %75’in altına  düşmemesine,*Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca  baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu  itibariyle AR değeri %95’in altında olan mevduat bankaları ve %75’in  altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla %95 ve %75  düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına, *AR’ın pay ve payda kısmında yer verilen tüm YP kalemlerin TL’ye  çevirimi için, rasyo hesaplama tarihinde içinde bulunulan ay için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca bildirilecek bir önceki  takvim ayında gerçekleşen ortalama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) döviz alış kurunun esas alınmasına,*AR’ın pay kısmında yer verilen “Menkul Kıymetler” kalemine,  Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına  kullandırılan fonların dahil edilmesine,*AR’ın payda kısmında “YP Mevduat” kalemi altına dahil edilebilen  kaynaklardan, KKTC’de yerleşik kişilerden sağlananlar da dahil olmak  üzere yurt dışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan  kaynaklara, 9042 sayılı Kurul Kararında belirtilen “YP Mevduat” kalemi  toplamının YP Kredileri aşan kısmına uygulanan 1,75 katsayısının  uygulanmamasına, *Bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine, Aktif Rasyosu (AR)* =Krediler + ( Menkul Kıymetler x 0,75 ) + ( TCMB Swap x 0,5 )TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,75** )* Her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat  bankaları için %95, katılım bankaları için %75 olması gerekmektedir.** YP Mevduat toplamının YP Kredilere kadar olan kısmı için bu  katsayı 1 olarak uygulanır.”
YORUMLAR