• İstanbul23 °C
  • İzmir25 °C
  • Ankara15 °C
  • Manisa23 °C
  • Adana24 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Şehit yakınları ve gazilerin bilgisine...
08 Ocak 2016 Cuma 01:15

Şehit yakınları ve gazilerin bilgisine...

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre;
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:
ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMINDA YAPILACAK GELİR
DESTEĞİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine belediyeler aracılığıyla yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Belediye: Ödeme yapılacak aracın işletmecisine toplu taşıma hizmeti için yetki vermiş olan belediyeyi,
c) Genel Müdürlük: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü,
ç) İI müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,
d) İşletmeci: Belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı işletenleri,
e) Şehir içi toplu taşıma hizmeti: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup, mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen araçları ya da denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Ödeme ve Denetim
Belediye aracılığıyla gelir desteği ödemesi yapılacak işletmeciler
MADDE 4 – (1) İşletmecilere belediyeler aracılığıyla, 4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan kişileri toplu taşıma hizmetinden herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeyerek ücretsiz yararlandırmaları kaydıyla, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ödeme yapılır.
(2) İşletmeciler şehirlerarası toplu taşıma hizmeti için bu ödemeden faydalanamazlar.
(3) Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar ücretsiz seyahat ve ödeme kapsamının dışındadır.
Başvuru ve ödeme
MADDE 5 – (1) Belediyeler, şehir içi toplu taşıma hizmeti için yetki vermiş olduğu işletmecilerin adı soyadı/unvanı, yetki belgesinin tarihi, sayısı ve süresi, araç plaka numarası (deniz araçlarında buna muadil sayı veya ayırt edici özellik), ilgili ayda aracın fiilen çalışıp çalışmadığı hususlarına dair bilgileri içeren listenin ekli olduğu yazıyı, her ayın son gününden itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe gönderir.
(2) Genel Müdürlük, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra ilgili belediyelerin taleplerini beş iş günü içerisinde il bazında icmal tablosu düzenleyerek Bakanlığa gönderir.
(3) Bakanlık, Genel Müdürlükten gelen belgeler ve bilgiler doğrultusunda gelir desteği ödemesinin yapılması amacıyla ilgili il müdürlüklerine icmal tablosunu ve gerekli ödeneği gönderir.
(4) İl müdürlükleri harcama talimatı ve icmal tablosunu ödeme emri belgesine ekleyerek gelir desteği tutarını ilgili belediyelerin bildirmiş oldukları banka hesaplarına aktarır. Aktarılan bu tutarlar, ilgili belediyeler tarafından beş iş günü içerisinde işletmecilerin banka hesaplarına ödenir.
Ödeme miktarı
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında gelir desteği ödemesinden yararlanacak olan işletmecilere;
a) Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 750 TL,
b) Diğer ulaşım araçlarından;
1) Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 1000 TL,
2) Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 750 TL,
3) Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için ise aylık 600 TL,
4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan kişileri ücretsiz yararlandırmaları kaydıyla gelir desteği ödemesi yapılır.
Denetim
MADDE 7 – (1) Ücretsiz yolcu taşıma hizmeti veren toplu taşıma araçlarının işletmecilerine belediyeler aracılığıyla yapılacak ödemelere ilişkin Genel Müdürlük ve belediyelerin iş ve işlemlerinin denetimi İçişleri Bakanlığı, il müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin denetimi ise Bakanlık tarafından gerçekleştirilir. Bu kapsamda hizmet sunan işletmelere ilişkin denetim ise ilgili belediyelerce yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk, Arşivleme, Haksız ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması
Sorumluluk ve arşivleme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve hazırladıkları belgelerin doğruluğundan sorumludur.
(2) İlgili taraflar ve belediyeler, yapacakları iş ve işlemler ile ödemelerin her türlü mali sorumluluğunu taşırlar.
(3) Gelir desteği ödemesine esas olan belgeler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere, idarelerin arşivlerinde en az on yıl süre ile saklanır.
Haksız ve yersiz ödemelerin geri alınması
MADDE 9 – (1) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemeden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan işletmeciler ile kişi ve kuruluşlar hakkında genel hükümlere göre gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır.
(2) Gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle haksız ve yersiz ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden Bakanlıkça istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Toplu ödeme
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4736 sayılı Kanunun birinci maddesinin dokuzuncu fıkrasının yürürlük tarihinden başlayarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönem için hak edilen gelir desteği ödemesi, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihini takip eden 60 gün içerisinde işletmecilere toplu olarak ödenir.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik 7/4/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.
Kaynak:http://www.resmigazete.gov.tr/
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
RENKLİ HAYATLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Optimus Haber Portalı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 541 797 95 79 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA