• İstanbul26 °C
  • İzmir26 °C
  • Ankara20 °C
  • Manisa24 °C
  • Adana27 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Şehit ve Gazi Çocuklarına 100 bin TL hibe!
01 Ocak 2016 Cuma 21:17

Şehit ve Gazi Çocuklarına 100 bin TL hibe!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre,

'Fikir Sizden 100 Bin TL destek bizden' sloganıyla üniversite son sınıf,yeni mezun,yüksek lisans ve doktora yapmış ŞEHİT YAKINI-GAZİ-ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI DAHİL üniversite mezunu olmak şartı ile  teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini kapsayan yeni iş kuracak herkes başvurabilecektir.İşte ayrıntılar:

 

1. Ön Bilgiler

Bu kılavuz, Teknogirişim Sermayesi destek programı ve programa başvuru süreci hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Proje Başvurusu hazırlanırken 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” hükümleri incelenmelidir. 

2. Programın Kapsamı Teknogirişim Sermayesi destek programı, yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla başlatılmış olup, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler tarafından Bakanlığımıza desteklenmek üzere sunulan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar.

3. Kimler Başvurabilir? Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler başvuru yapabilirler.(ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI DAHİL) Destekten, Bakanlığımızca kabul edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme yararlanabilir. İşletme yetkilisi, işletme düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan işletmeyi tek başına ve en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişidir.

4. En Fazla Kaç Proje Başvurusu Yapılabilir Bu program kapsamında girişimci bir defaya mahsus destek alabilir. Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz.

5. Desteklenmeyen Proje Türleri

 Temel araştırma Projeleri,

 Belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar,  Durum tespiti projeleri,

 Rutin testler/analizler,

 Altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

6. Destek Türü ve Miktarı Teknogirişim Sermayesi Programı kapsamında sağlanan destekler nakdi olup hibe olarak kullandırılmaktadır. Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimci, firmasını kurmasını müteakip en fazla 100.000,00 TL hibe destek ile bir yıl süre boyunca desteklenecek olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Sağlanan destek; belirtilen şartları taşıyan işletmelere yılı bütçesinde bir defaya mahsus olmak üzere, teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir.

7. Destek Süresi ve Başvuru Tarihleri Destek süresi 12 aydır. Ön başvurular yılda bir kez olmak üzere her yıl Ar-Ge WEB Portali üzerinden https://biltek.sanayi.gov.tr ilgili idareye (Genel Müdürlüğe) yapılır. Üniversitelerden ve/veya girişimcilerden yazılı olarak veya elektronik ortamda gelen talepler doğrultusunda süre 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere en fazla 7 takvim günü uzatılabilir.Program başvuru başlangıç, bitiş ve süre uzatımı tarihleri Bakanlık internet sayfasından (www.sanayi.gov.tr) duyurulur.

8. Ön Başvuru Dosyası Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Formatı Bakanlıkça belirlenen ve ön başvuru dilekçesi, taahhütname, “bir yıl içinde mezun olabilme” şartının ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Bakanlık adına düzenlenecek şekilde belge örneği, girişimci bilgileri, iş fikri ile ilgili genel bilgiler, iş fikrinin tanımı, amacı, hedefi, teknolojik gelişmeye olan katkısı ve mevcut teknolojilerden olan farkı ve üstünlükleri, sonuca yönelik pazar araştırması ve pazardan beklentileri, literatür özet bilgileri, kurulması düşünülen işletmenin türü, tahmini bütçe detayı ve gerekçeleri ile program dışı bütçe kaynaklarına ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı dokümandır. 

9. Ön Başvuru Süreci 1) Bakanlık, her yıl program kapsamında hazırladığı ön başvuru ve programla ilgili diğer dokümanları Bakanlık internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yayınlar. 2) Bakanlık, programla ilgili dokümanları başvuru tarihinden en az 1 (Bir) hafta önce internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yayınlar. 3) Programdan sadece, kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanır. Yabancı uyruklu ve/veya Türkiye’de geçici süre olarak bulunan ve kendilerine geçici olarak T.C. Kimlik Numarası verilenler programdan yararlanamaz. 4) Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 5) Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz. 6) Başvurular, girişimcinin kendisi veya başkası tarafından elden teslim edilebileceği gibi, posta veya kargo şirketi aracılığıyla da gönderilebilir. 7) Bakanlığa süresi içinde1 teslim edilmeyen başvurular geçerli sayılmaz. 8) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci durumunda ise “bir yıl içinde mezun olabilme” şartı ile ilgili olarak öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan belgeyi ön başvuru dosyasına ekler. 9) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitede yüksek lisans veya doktora öğrencisi durumunda ise öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan öğrenci belgesini ön başvurusuna ekler. 10) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini tamamlamış durumda ise “ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma” şartı ile ilgili olarak mezun olduğu üniversite tarafından kendine verilen çıkış belgesi veya diploma fotokopisinin “aslı gibidir” onaylı bir suretini ön başvurusuna ekler. 11) Girişimci, yabancı ülke üniversitesinden mezun ise “denklik belgesi” alır ve bu belgenin “aslı gibidir” onaylı bir suretini ön başvurusuna ekler. 12) Girişimci yabancı ülke üniversitesinde öğrenci ise örgün eğitim aldığına dair belgeyi öğrencisi olduğu okulundan alır ve bu belgeyi Yeminli Tercüme Bürosunda Türkçe’ye çevirterek ön başvuru dosyasına ekler. 13) Girişimci yabancı ülke üniversitesinde öğrenci ise Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) “Okul Tanınma Belgesi”ni alır ve ön başvuru dosyasına ekler. 14) Girişimci örgün öğrenim veren üniversite programında yer almıyorsa başvurusu ret olur. 15) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanlarını bilgisayar ortamında hazırlar ve 1 (bir) nüsha çıktısını alır. Ayrıca girişimci ön başvurusunu Ar-Ge Web Portalı üzerinden de gerçekleştirir. 16) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanları klasör dosyaya takar ve ön başvuru dilekçesi ekinde Bakanlığa teslim eder. 1 Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

10. Ön başvuruların değerlendirmesi

1) Ön başvurular, son başvuru tarihinin tamamlanmasını müteakip Genel müdürlük tarafından ön incelenmeye tabi tutulur.

2) Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunmuşsa, girişimcinin tüm iş fikirlerine ait ön başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

3) Girişimci, aynı iş fikri ile ilgili birden fazla başvuruda bulunmuşsa, başvurular tek bir dosyada birleştirilir ve en son başvurusu dikkate alınır.

4) Girişimci ön başvuru değerlendirme süreci sırasında ön başvuru dosyasının değerlendirmeye alınmamasını talep ederse bunu bir dilekçe ile Bakanlığa bildirir. Bu durumda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

5) Ön başvuru dosyalarının ön incelemesi Bakanlık personeli tarafından gerçekleştirilir.

6) Girişimciye ait ön başvuru dosyasındaki iş fikri; Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, amacı ve sonuçları, kurulması planlanan işletmenin ulusal ve uluslararası düzeydeki olası katkısı, teknolojik ve ekonomik öngörüler dikkate alınarak değerlendirilir.

7) Ön başvuruyu değerlendiren Bakanlık personeli değerlendirme sonuçlarını “ön başvuru değerlendirme formu”na işler.

8) Değerlendirme komisyonuna havale edilmesi uygun bulunmayan (iş planı istenmeyen) başvuru sahibine durum resmi yazı veya e-posta ile bildirilir.

9) Yapılan ön başvuru değerlendirilmesi sonucunda iş fikri ön başvurusu, kriterlere uygunluk, içerik ve biçim olarak yeterli bulunan girişimcilerden iş planlarını sunmaları istenir.

11. İş Planı Dosyası Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Formatı Bakanlıkça belirlenen ve iş planı dilekçesi, girişimci bilgileri, iş fikrinin teknolojik ve yenilikçi yönü, amacı, uygulanacak yöntemleri, iş-zaman planı, yenilikçi ve özgün yönleri, iş-zaman çubuk grafiği, iş paketi tanımları, öngörülen bütçe detayı, bütçe gerekçeleri, dönemsel ve toplam tahmini maliyet analizi, kurulacak işletmenin niteliği, yönetim ve finansal planı, pazar analizi, pazarlama yöntemleri ile hedef ve stratejilerine ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı “iş planı başvuru dosyası” dokümanıdır. 

MÜRACAT YERİ:BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak:https://www.sanayi.gov.tr/Files/Attachments/OtherFiles/tgsd-faaliyet-raporu-hazi-492013095354.pdf

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
RENKLİ HAYATLAR
  • İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal
  • Kuzey Irak'a hava harekatı
  • İyi Parti’yi var eden konjonktür ağırlaşarak devam ediyor
  • Hakkari'de tam 9 terörist öldürüldü!
  • Fındıkta hasada doğru
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Optimus Haber Portalı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 541 797 95 79 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA