• İstanbul16 °C
  • İzmir20 °C
  • Ankara9 °C
  • Manisa18 °C
  • Adana19 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Köpekbalığı Kıkırdağı Kansere Fayda Eder Mi?
26 Eylül 2015 Cumartesi 14:00

Köpekbalığı Kıkırdağı Kansere Fayda Eder Mi?

Kanser Üzerindeki Etkilerine Yönelik Hipotezler: Köpekbalığı kıkırdağında ana bileşenleri olan proteoglikan ve glikoproteinlerin yanı sıra, protein ve kalsiyum tuzları da bulunmaktadır.
İnsanlar da dahil olmak üzere birçok hayvanın iskelet sistemlerinde bulunan kıkırdak; yumuşak, esnek bir bağ dokusu türüdür. Memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve diğer balıkların aksine, köpekbalıklarının iskeletleri çoğunlukla kemik ile küçük miktarda kıkırdak yerine, tamamıyla kıkırdaktan oluşmaktadır
Köpekbalıklarının nadiren kanser oldukları bildirildiği için köpekbalığı kıkırdağının olası önleyici rolü olabileceği yönünde hipotezler geliştirilmiş ve kanser üzerindeki etkisi uzun yıllardır tartışmalara neden olmuştur.

Kanser Üzerindeki Etkilerine Yönelik Hipotezler:

Köpekbalığı kıkırdağında ana bileşenleri olan proteoglikan ve glikoproteinlerin yanı sıra, protein ve kalsiyum tuzları da bulunmaktadır. Kıkırdak avasküler bir dokudur ve bu nedenle anti-anjiyojenik aktivitesi olan bileşikleri içerdiği düşünülmektedir. Bu hipotez, ilk olarak 1973 yılında Einstein ve arkadaşları tarafından araştırılmıştır.
Anjiyojenez kanser gibi birçok fizyolojik olayda ve patofizyolojik gelişimde çok aşamalı bir süreçtir. Tümörün büyümesi yeni damarlanmalara bağlıdır. Kanser tedavisinde tümörün neovaskülerizasyonuna (yeni damarlanması) karşı müdahale umut verici bir yaklaşımdır
Köpekbalığının kanser gelişimini durdurduğunu veya yavaşlattığını düşünen araştırmacılar köpek balığı kıkırdağının kan damarı gelişim süresi olan anjiogenezi durduran proteinleri içerdiğini belirtmektedir. Tümörlerin gelişimine devam etmesi için kan damarlarına ihtiyacı vardır. Bu nedenle tümörün kan akımının kesilmesi ile tümör besin yokluğuna girerek küçülmekte ya da ortadan kaybolmaktadır.

 
Kanser Dışındaki Diğer Sağlık Sorunları İçin Öne Sürülen Hipotezler:
 
Köpekbalığı kıkırdağı birtakım medikal faydaları olduğuna inanılan ancak özellikle antikanser etkileri için piyasaya sürülüp pazarlanan bir ürün haline gelmiştir
Bazı araştırmacılar da köpek balığı kıkırdağının, osteoporoz, artrit, sedef hastalığı, maküler dejenerasyon ve bağırsak iltihabı gibi diğer hastalıklara karşı yardımcı olduğunu ileri sürmektedirler.
Köpek balığı kıkırdağının osteoartrit, romatoid artrit, progresif sistemik skleroz ve nörovasküler glokom ve diğer hastalıklar üzerine olan yararlı etkileri gibi biyolojik aktivitelerini raporlayan makaleler bulunmaktadır. Literatür aynı zamanda köpekbalığı kıkırdağının anti-inflamatuar ajanlar ve yara iyileştirici maddeler içerdiğini göstermektedir (3).Bununla birlikte köpekbalığı kıkırdağının hücresel ve humoral immun sistemleri uyardığı, bu yolla da ve bunun tümör büyümesine, bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarına karşı etkili olabileceği konusuna dair spekülasyonlar olmuş olsa da buna dair hiçbir bilimsel kanıt olmadığı sonucuna ulaşılmıştır
.
Kanser Özelinde Mevcut Çalışmalar:
 
Kanser tedavisinde anjiyogenez inhibitörü olarak köpekbalığı kıkırdağı araştırılmakta ve halen çeşitli klinik çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, bugüne kadar yapılan çalışmalarda etkinliği tartışmalı halini sürdürmektedir (3).
Kanser hastalarının %80’inin ek veya alternatif tedavileri araştırdıkları, bunların %6-%25’inin köpekbalığı kıkırdağı kullandıkları ileri sürülmüştür. Bu popülerlik 1982 yılında Lee ve Langer’in çekiç başlı köpekbalığı kıkırdağından izole ettikleri glikoproteinler olan sphyrnastatin 1 ve 2’e bağlanmıştır. Bu iki bileşenin güçlü bir anti-anjiyojenik aktiviteye sahip olduğu ve tümör neovaskülarizasyonu inhibe ettiği gösterilmiştir. Bu buluş, yeni kan damarlarının oluşumunu ve tümör büyümesini azaltabilen bir farmasötik ajan üretmek amacıyla klinik
araştırmaların yapılmasını tetiklemiştir
(4). Bilimsel kanıtlar köpekbalığı kıkırdağı takviyelerinin insanlarda kanser için etkili bir tedavi olduğu iddialarını desteklememektedir. Kanser olan kişilerde inek ve köpek balığı kıkırdağı kullanarak yapılan çalışmalar 1980'lerin başında yapılmaya başlanmasına rağmen günümüze değin sadece birkaç çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmalar ise nasıl bir tedavi uygulandığını, hastaların nasıl değerlendirildiğini tanımlamadığı, uzun süreli sağ kalım sonuçlarını veya kullanılan kıkırdak ve bileşenleri hakkında bilgi vermediği için sorgulamaya açıktır. Bazı deneyler, köpekbalığı kıkırdağının bazı formlarının laboratuvar hücre kültürlerinde ve hayvanlarda yeni kan damarlarının büyümesini yavaşlatmada ılımlı bir yeteneğe sahip olduğunu göstermesine rağmen insanlar üzerindeki etkisi çok net değildir (1).
Loprinzi ve arkadaşları ileri evre meme ve kolorektal kanseri olan standart bakım alan hastalarda köpekbalığı kıkırdağının genel sağkalım üzerine olan etkisini incelemişlerdir. Hastalara 96 gr/gün oral köpekbalığı kıkırdağı veya kıkırdağa benzer görünümde ve kokuda olan plasebo verilmiştir. Standart bakım ve köpekbalığı kıkırdağı alan ileri evre kanser hastaları ile standart bakım ve plasebo alan hastalar arasında genel sağkalım açısından fark görülmemiştir
(5) .Lu ve arkadaşları kemo-radyoterapi alan rezekte edilemeyen evre III küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olan hastaların genel sağkalımları üzerine standart sulu köpekbalığı kıkırdağı ekstresi (AE-941) takviyesinin etkisini araştırmışlardır. Hastalara günlük oral olarak 120 mL AE-941 veya plasebo verilmiştir. Araştırmacılar kemo-radyoterapinin yanında AE-941 alan ve kemo-radyoterapi yanında plasebo alanlar arasında genel sağkalım açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışma
akciğer kanserinde tedavi olarak köpekbalığı kıkırdağından elde edilen ürünlerin kullanımını desteklememektedir.
Barber ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada toz köpekbalığı kıkırdağının oral yolla alınmasının bir murin renal tümör modelindeki tümör büyümesi üzerine olan etkilerini incelemişlerdir. Renal tümörler IV streptozotosinin tek bir bolusu ile CBA dişi farede uyarılmıştır. 88 hafta süresince 57 fare, köpekbalığı kıkırdağı ile beslenmiş ve displastik kıvrık tübüller, papiller ve solid renal epitel tümörlerin sayıları, gelişim oranları kontrol grubundaki 57 fare ile karşılaştırılmıştır. Köpekbalığı kıkırdağı ile beslenen grupta displazi ilk kez 23 hafta sonra (kontrol grubunda 19 hafta), papiller tümörler 24 hafta sonra (kontrol grubu 23 hafta) ve solid/katı tümörler 55 hafta sonra (kontrol grubunda 19 hafta) gözlemlenmiştir. Test ve kontrol hayvanları arasında displastik tübüllerin gelişme oranı açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Test grubunda papiller ve katı tümörlerin gelişimi önemli ölçüde geciktirdiği gösterilmiştir. Sonuç olarak bu tümör modelinde köpekbalığı kıkırdağının oral alımı tümör gelişimini geciktirdiği ancak durdurmadığı bulunmuştur .
Araştırmacılar köpekbalığı kıkırdağındaki protein moleküllerinin sindirim sistemi tarafından absorbe edilmesi için çok büyük olduğunu ve vücuttaki tümörlere ulaşmadan atıldığını düşünmektedirler. Ancak, bazı bilim adamları da bir sıvı formunda alındığında bu maddelerin daha kolayca emilebileceğini öne sürmüşlerdir. Olası Yan Etkiler: Köpekbalığı kıkırdağının bazı kişilerde mide bulantısı, hazımsızlık, yorgunluk, ateş, baş dönmesine neden olduğu bilinmesine rağmen zehirli olduğu düşünülmemektedir.
Ayrıca kişilerde ameliyat sonrası iyileşme sürecini yavaşlatabilir. Köpekbalığı kıkırdağı enemalarını, düşük beyaz kan hücresi sayımı olan kişiler enfeksiyon riski olduğu için kullanmamalıdırlar. Çocuklar büyüme ve gelişmeye engel olabileceği için almamalıdırlar. Alerjik reaksiyonların oluşması olasıdır. Deniz ürünleri alerjisi olan kişiler köpekbalığı kıkırdağı ve ondan yapılan kondroitini tüketmekten kaçınmalılardır. Hamile veya emziren kadınlar da bu takviyeleri kullanmadan kaçınmalılardır. Karaciğer hastalığı olan kişiler almadan önce karaciğer fonksiyonlarını etkileyebileceği için bir uzmana sormadan kullanmamalıdırlar. Köpekbalığı kıkırdağının diğer ilaçlarla olan etkileşimleri ve herhangi soruna neden olup olmayacağı bilinmemektedir. Köpekbalığı kıkırdağının konvansiyonel tedavi yerine kullanılarak tıbbi tedaviden kaçınılmasının veya geciktirilmesinin kanser tedavisini olumsuz etkileyeceği ve ciddi sağlık sonuçlarına neden olabileceği göz ardı edilmemelidir.
Sonuç: Mevcut bilimsel kanıtlar kanser tedavisinde oral köpekbalığı kıkırdağının kullanımının etkinliğini desteklememektedir
Kaynaklar
1.http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/pharmacologicalandbiologicaltreatment/shark-cartilage
2. Raimundo Pajón GONZÁLEZ,*,a Felipe dos Santos Dias SOARES,a Romulo Feio FARIAS,a Claudia PESSOA,a Albert LEYVA,b Glauce Socorro de BARROS VIANA,a and Manoel Odorico MORAESa. (2001).Demonstration of Inhibitory Effect of Oral Shark Cartilage on Basic Fibroblast Growth Factor-Induced Angiogenesis in the Rabbit Cornea .Biol. Pharm. Bull. 24(2) 151—154 .
3. J.A. Kraloveca,*, Y. Guana, K. Meteraa, R.I. Carrb .(2003). Immunomodulating principles from shark cartilage Part 1. Isolation and biological assessment in vitro. International Immunopharmacology 3 657–669
4. Paul Posadzki (2011).Shark cartilage for cancer patients: a mini systematic review Focus on Alternative and Complementary Therapies Volume 16(3) 204–207.
5. Loprinzi et al. (2005). Evaluation of Shark Cartilage in Patients with Advanced Cancer A North Central Cancer Treatment Group Trial Shark Cartilage/ Cancer 2005;104: 176–82.
6. Barber R, Delahunt B, Grebe SK, Davis PF, Thornton A, Slim GC. (2001).Oral shark cartilage does not abolish carcinogenesis but delays tumor progression in a murine model. Anticancer Res.;21(2A):1065-9.
7. Lu C, Lee JJ, Komaki R et al.( 2010).Chemoradiotherapy with or without AE-941 in stage III non-small cell lung cancer: a randomized phase III trial. J Natl Cancer Inst; 102: 859–65.
http://kanser.gov.tr/kanser/kanser-beslenme/940-.html
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
RENKLİ HAYATLAR
  • Rekor Banka Promosyonu! Personel tek seferde 6 bin 120 TL alacak
  • Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra aşırı kilo verdi
  • Kamu bankalarından reel sektöre yeni destek paketi hazırlığı
  • Motorine 9 kuruş zam yapıldı
  • DÜNYANIN EN BÜYÜK KANARYA YARIŞMASI EDREMİT’TE YAPILDI
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Optimus Haber Portalı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0542 820 94 44 - 0534 6787068 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA