• İstanbul31 °C
  • İzmir37 °C
  • Ankara30 °C
  • Manisa36 °C
  • Adana33 °C

Aliye Bozkurt / Yazar

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Emeklilikte Yeni Düzenlemeler

02 Şubat 2014 Pazar 23:40

Sosyal Güvenlik kapsamında yapılan düzenlemeler ve değişiklikler bazen kafaları karıştırabiliyor ve insanlarımız da yeni yönetmelikleri bilemedikleri için de haklı olarak endişelere kapılabiliyorlar!..

İleriye dönük olarak ne zaman ve hangi şartlarda emekliliğe hak kazandıklarının bilgilerini anlayamayan ya da bilemeyen o kadar çok insanımız var ki!...

Yapılacak olan yeni düzenlemelerde, artık yüksek ücretler üzerinden yani, daha fazla prim ödeyenler emekli olduklarında daha fazla emekli maaşı alabilecekler,düşük ücretler üzerinden,yani daha az prim ödeyenler ise daha az emekli maaşı alacaklar.

SGK nun gelirleri ve giderleri arasındaki fark rakamlarının artması,kurum yetkililerini ve ilgili bakanlıkları bir dizi yeni çalışmalar yapmaya sevkediyor.İstatistiki verilere göre,çalışanlar tarafından ödenmekte olan prim gelirlerinin az oluşu ve bunun da kurum gelirlerine yansıyor olması, “gelir-gider” dengesinin iyileştirilmesine dönük çalışmaların yapılmasını gerektirdiği belirtiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçe açığı vermemesi için de,erken yaşta emekliliğin önlenmesi ve gelir-gider dengesinin sağlıklı bir şekle getirilmesi amaçlanıyor.Torba yasa kapsamındaki yapılacak çalışmalara göre,

Üç doğum yapacak olan kadınlarımıza,doğum borçlanması hakkı getiriliyor,her çocuk için iki yıl olmak üzere(işe gitmeden) 6 yıl erken emeklilik hakkı geliyor.Kadınlarımız,bu yılları borçlanma yaparak kazanabilecekler.(askerlik borçlanması gibi)

Sigara tiryakilerinin tedavi masraflarının içmeyenlere göre daha fazla olduğundan hareketle,ödenecek SGK primlerinin de,içmeyenlere göre daha  fazla olarajk alınması plânlanıyor.

Bağ-kur(4-b)kapsamında olup 24 ay ve üzeri prim borcu olanlara borçlarını ödemeleri için 3 aylık süre tanınarak borçlarını ödemeleri bildirilecek,ödenmemesi durumunda ise bu yıllara ait hak kaybı geliyor,yani, bu sürenin sonunda ödenmeyen prim borçları,sigortalılık süreleri ile birlikte silinecek.24 aydan daha kısa borcu olanlara taksit imkânı da getirilecek.Ödenmediği için silinmiş olan bu borç ve yıllar,talep edildiği takdirde daha sonraki yıllarda( borçlar ödenmek kaydıyla) tekrar kazanılabilecek,buna göre de, Bağ-kur’lu olan SSK lılar 4-a şartlarından emekli olma hakkı kazanabilecek(Evvelce sigortalı olup da,sonradan, Bağ-kur mensubu olan esnaflar.)Emekli maaşına baz olarak 4-a  şartlarına göre emekli olabilecekler.

Kuruma prim borcu olanlara,6183 sayılı Amme alacakları Kanunu kapsamında işlem yapılacak.

Kademeli emeklilik;

 4447 Sayılı Kanunla değişik,506 sayılı Kanunun geçici 81.madd/A bendine göre, “Sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlarda ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında,bu kanunun yürürlüğe girdiği  tarihten önceki hükümler uygulanır” deniyor.

Yani erkekse 8.8.1976 dan evvel işe girenler,Kadın ise 8.8.1981 den evvel işe girenler eski kanuna tabidirler ve 3600 gün ile,kadınlarda 50 yaş,erkeklerde ise 55 yaşında emekli olabilirler ve kademeye girmezler deniyor..

Yetkililerin açıklamaları ise şöyle;

Ülkemizde Erken yaşta emekli olanların fazla olması, bazı emeklilere  yüksek aylık bağlanması,Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olup da  prim ödeme gücü olmayanlar için bütçeden yapılan transferler,faturalı ödemeler,ek karşılıklar,emeklilere verilen ek ödemeler,devlet katkısı olarak verilen prim teşvikleri ve bu teşviklerden kaynaklanan transferlerin,bütçeye ek transferler yapılmasını öngördüğünü,bunun da sosyal güvenlik gelirlerinde açıkları oluşturduğunu belirten yetkilier, bunun için yeni ve kapsamlı bir düzenlemenin yapılmasının gerekli olacağını belirtiyorlar.

Yapılacak çalışmalar içerisinde,tamamlayıcı sağlık sigortalılığının teşvik edileceği,tanı ilişkili guruplara yapılacak geri ödemeler kapsamında pilot çalışmaların başlatılacağı,düşük prim ödeyenlere düşük emekli aylığı+yüksek prim ödeyenlere de yüksek emekli aylığı bağlanabilmesine dönük düzenlemelerin getirilerek, bu kapsamda yeni  çalışmaların yapılacağı belirtiliyor.

Sağlıklı işleyen bir sistemde,4 çalışana,1 emekli düşmesi gerekiyorken bu durumun ülkemizde böyle olmadığını, ,ayrıca genç yaşta emekli olarak ve uzun yıllardır emekli maaşı alanların sayısı da çok fazla diyen yetkililerin, 2014 yılı çalışma programı dahilinde yapacağı bir çok yeni düzenlemeler ile bu farkın giderilebileceği ve kurumun gelirlerinin arttırılmasına dönük çalışmaların yapılacağı belirtiliyor.

Ekim 2008 yılında ve sonrasında yapılan değişiklikteki, 5510  sayılı Kanunda ve Genel Sağlık Sigortalılığı kapsamındaki  yasada  yapılan düzenlemelerle,25 yıllık sigortası olanların emeklilik aylığı bağlanma oranlarında % 50 düşme olduğu ve aylıklara da bunun yansıdığı biliniyor.

 SSK’lı ya da Bağ-Kurlu olup, 1000 TL nin altında prim ödeyenlerin de bu nedenle, emekli oldukları zaman aldıkları emekli maaşlarının oranları da, diğerlerine nazaran daha az olduğu biliniyor.Mevcut uygulamaya göre;

Asgari ücret üzerinden prim ödenmesi durumunda da, emekli aylığı  her yıl için 30 Lira düşüyor ve bu şekilde çalışarak prim ödeyerek emekli olanlar da diğerlerine göre 300 Lira daha az emekli maaşı alıyorlardı.

Mevcut uygulanan sistemden, yeni emekli olacaklara bağlanacak emekli aylıklarının,1999 yılından sonra emekli olmuşlardan daha az emekli maaşı bağlanıyor olmasının  nedeni ise,aylık bağlama oranlarındaki yapılan değişiklik nedeni ile daha az olduğu biliniyor.Maaş bağlama oranları arasındaki bu farklılıkların da “durumu bilmeyen” vatandaşların yakınmalarına neden oluyordu.

Emekli vatandaşlarımızın, her harcama kalemi için ödedikleri katkı paylarının çok olması ve faturalardaki yaptıkları ödemelerde ödedikleri,”hizmet bedeli” adı altındaki verdikleri paralar nedeni ile emekli maaşlarının resmen kuşa döndüğünü, hayati ihtiyaçlara ya da, giderek artan gıda harcamalarında yetersiz kalması da, emekli vatandaşlarımızın geçim derdi çekmesine neden oluyordu.

Özellikle Bağ-kur ve SSK emeklisi olan vatandaşlarımızın,maaşlarına zam yapılacağı zamanlardaki tek umudu da,” muhtaç olmayacak seviyede” olacak bir maaş ödenmesiydi.

Bütün bu yaşanan karmaşaların ve maaşlardakiş düşük seviyelerin de, yeni bir düzenleme ile giderilmesine gerek olduğu söyleniyordu.Ancak verilen zam artışları ne yazık ki çok az ve yetersiz!...

Ülkemizdeki,SSK ve Bağkur emeklilerinin aldıkları emekli maaşlarının çok az olduğu bilinen bir gerçek ve bu düşük maaşlarla geçinemeyen vatandaşların da ek işlerde çalışmalarını zorunlu kılıyor,ancak çalışan emeklilerden kesilen” destek primlerinin de ,ya kaldırılması,ya da maaşların geçinebilecek, düzeylere getirilerek”emekli vatandaşlara yeniden çalışma mecburiyetinin yaşatılmaması hep umut ediliyor!...

Avrupa ülkelerinin emeklileri, aldıkları emekli maaşlarıyla dünya turlarına bile katılıyorlarken,bizdeki emekliler ise diğer şehirlerdeki akrabalarına ziyarete bile gidemiyorlar.Bu nedenle bütün emekli vatandaşların umudu yapılacak olan iyileştirilmelerin daha gerçekçi rakamlardan olmasıdır,Emeklilerin dileği, Enflasyon değerlerine göre yapılan zamlar,(maaşlara zam geleceği zamanlarda ne hikmetse en düşük seviyelerden oluyor) daha gerçekçi rakamlarla, belirlenmesi yönünde oluyor,ancak bu da hiçbir zaman dikkate alınmadan ve düşünülmeden uygulamalar yapılıyor!..Yurdumuzun emeklilerinin hal-i,pür melali böyle ama;

Yüksek Milletvekili maaşlarının olduğunu ve ayrıca bunun, diğer bazı ek gelirleri ile büyük rakamlara ulaştığını,ayrıcalıklı sağlık hizmetlerinden bütün avaneleriyle birlikte yararlandıklarını, seçilmeleri ile beraber iki yılda emekli olma hakkı kazanmalarını, estetik içeren sağlık harcamalarının bile sağlık giderleri kapsamında karşılandığını, yüksek derecelerden aldıkları emekli maaşlarının yanında lojman ve çok düşük yemek bedeli ödemeleri ve daha bir çok kalemdeki harcamalarının ve ihtiyaçlarının dahi karşılandığını,murahhas aza,danışmanlık vs.gibi bir çok ek gelir kapılarının olduğunu ve buna rağmen yine de geçinememekten yakındıklarını ve ,yeni bazı haklar istediklerini bilen vatandaşlarımızın,Milletvekillerinin de,kendilerine dönük tasarruflar içerecek düzenlemelerin de yapılıp yapılmayacağını merak ettikleri, yoksa yeni düzenlemelerle daha fazla haklar mı alacaklar merak ediliyor onlarda da tasarrufa dönük uygulamalar yapılacak mı diye öğrenmek  isteyenler o kadar çok ki, açıkçası bunların yapılıp yapılmayacağını merak edenlerden birisi de benim.

Emekli maaşlarının giderek dibe vurduğu,asgari ücretle bile olsa çalışacak bir iş bulamayanların çok fazla olduğu,açlık,işşizlik ve sefaletin görünenden ve bilinenden daha  fazla olduğunu, semt pazarlarından, akşam karanlığında atılmış sebze ve meyveleri toplayanların gün geçtikçe daha da çoğaldığını, yokluktan intihar aşamasına gelen insanların ve bankalara ipotekli hale getirilmiş hayatların, yüksek kiralarla ve barınma sorunlarıyla mücadele verenlerin çok fazla olduğunu,pahalılık nedeniyle etin değil tadını,adını bile unutanların olduğunu,peynir,süt ve bunun gibi doğal gıdalarını bile doğru dürüst  alamayanların, ailesine insanca bir yaşam sağlayamadığı için her gün ölüp, ölüp, dirilenlerin çok fazla sayılarda olduğunu,  ama yine de gururları ile başlarını dik tutup namuslu kalabilmenin savaşını verdiklerini biliyoruz ve bu güzelim ülkedeki hayat mücadelesi içindeki yaşadıkları  sorunlarla savaşmaktan bitap düşmüş insanlarımıza, “ mezarda emeklilik,ya da primini öde ama emekli olamadan öl!..” dercesine emeklilik modelleri sunulacağına, ya da zamanında hasbelkader emekli olabilenlerin de,üç kuruşluk emekli maaşlarına bile göz dikileceğine değil de,daha modern ve çağdaş düzeyde, insanca yaşayabilecekleri, ve mutlu ailelerin oluşturacağı bir toplum modelinin hayata geçirilebilmesinin çalışmalarının yapılması lâzımdır.

Ancak ne yazık ki,bizim memleketimizde,” hayat çok pahalı ama,can, çok ucuz “ maalesef!....

Zira, ülkemizdeki insanların yaşam şartları oldukça meşakkatli ve ister şehirde olsun,ister tarlada,ister kırsal kesimlerdeki yaşayan insanlar olsun çok zor şartlarla hayat mücadelesi veriliyor ve bu kadar sıkıntı,dert ve tasa ile bopğuşmaktan da, altmışına gelemeden ölüveren insanlarımızın sayısı da o kadar çok ki!..

Öyle düzenlemeler yapılsın ki,insanlarımız namerde muhtaç olmasınlar!...

 

 

 

Bu yazı toplam 913 defa okunmuştur.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
RENKLİ HAYATLAR
  • Kushner'in ekonomik kalkınma planına Suudiler Destek verdi!
  • Çobanları bekleyen tehlike: Avustralyalı Swagbot!
  • Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler restini çekti: 'Karşılık veririz!'
  • Koyunun kesik kulağı yasak aşk cinayetini çözdü!
  • Son dakika! Kara Harp Okulu davasında karar çıktı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Optimus Haber Portalı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0542 820 94 44 - 0534 6787068 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA